§ 1.

Foreningens navn er Hanstholm Fiskeriforening.

Foreningens hjemsted er Hanstholm.

 

§ 2.

Foreningens formål er at arbejde for fiskeriets fremme, at varetage medlemmernes interesser og at søge formidlet samarbejde mellem alle i fiskerierhverv interesserede parter. Til fremme af formålet vil foreningen i størst muligt omfang samarbejde med tilsvarende fiskeriforeninger på andre pladser og deltage i aktiviteter, der i øvrigt er i medlemmernes interesse.

 

§ 3.

Medlemskontingentet og promilleafgift for fiskefartøjer fastsættes af generalforsamlingen.

Beregningen af promilleafgiften sker på baggrund af fartøjets indberetninger til NaturErhvervsstyrelsen.

 

§ 4.

Foreningen består af aktive medlemmer, klubmedlemmer, æresmedlemmer samt passive medlemmer. Medlemskabet er personligt.

Som aktive medlemmer kan optages

 • fartøjsejere,
 • partsfiskere,
 • ansatte fiskere,
 • aktionærer og anpartshavere i selskaber, der er fartøjsejere,

idet det er en forudsætning, at mindst 2/3 af vedkommendes erhvervs - og lønindtægt hidrører fra fiskefartøjer med havnekendingsnumre begyndende med T eller HM og som tillige betaler medlemskontingent og promilleafgift jf. § 3 og udøver erhvervsmæssigt fiskeri med tilknytning til Hanstholm Havn.

Bestyrelsen kan dispensere for kravet om havnekendingsnumre og tildele medlemskab for op til en toårig periode. Medlemskabet kan herefter, efter bestyrelsens skøn, forlænges med op til to år af gangen.

Ansøgning om medlemskab sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse, der bestemmer om ansøgeren kan optages som medlem. Afslås en ansøgning om medlemskab kan ansøgeren forlange sagen forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling, der træffer den endelige og bindende afgørelse.

Bestyrelsen kan for ét år ad gangen dispensere fra ovennævnte medlemskriterier, såfremt det skønnes at være formålstjenligt for foreningen og det skønnes, at den manglende opfyldelse af medlemskriterierne er af rent forbigående karakter.

Såfremt et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at blive optaget som medlem af foreningen, udtræder den pågældende af foreningen. Medlemskab kan dog bibeholdes efter bestyrelsens skøn. Afslås fortsat medlemskab kan medlemmet forlange sagen forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling, der træffer den endelige og bindende afgørelse, og medlemskab bevares indtil da.

Intet aktivt medlem af foreningen kan samtidig være medlem af nogen anden fiskeriforening.

Æresmedlemmer er kontingentfrie og har stemmeret, uanset om de opfylder foranstående betingelser.

Enhver, der ønsker det, kan med forbehold af generalforsamlingens godkendelse optages som passivt medlem. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Alle ind- og udmeldelser i foreningen sker på dennes kontor og ved indmeldelser skal der samtidig ske betaling af ét års kontingent forud. Restance med kontingent eller undladelse af betaling af andre af foreningen fastsatte ydelser eller promilleafgift medfører fortabelse af medlemsret for det pågældende medlem.

Udmeldelse kan alene ske med fire måneders forudgående varsel til den 1. januar.

Foreningens formand betragtes som aktivt medlem, for resten af den periode i hvilken han er valgt, uanset foranstående. Formanden vil kunne opstilles til genvalg, og såfremt han genvælges, betragtes han også for den ny valgperiode som aktivt medlem.

 

§ 5.

Bestyrelsen kan foreløbig udelukke et medlem af foreningen, når det gør sig uværdigt til at være medlem af denne. Endelig udelukkelse kan kun ske ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen med 2/3 flertal. Vedkommende har ret til at deltage i forhandlingen og tale sin sag. Et udelukket medlem har intet krav på foreningen eller dens ejendele. Generalforsamlingens beslutning kan ikke indbringes for domstolene.

 

§ 6.

Foreningens virksomhed ledes af en bestyrelse, der består af en formand og seks medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer. Formanden vælges for en treårig periode ad gangen, medens der hvert år afgår 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer. Genvalg kan finde sted. Formanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og kasserer. Udtræder noget medlem af bestyrelsen forinden hans valgtid er udløbet indtræder en suppleant for den tilbageværende del af valgperioden. Er det formanden, der udtræder inden valgtidens udløb, besætter næstformanden hans plads, indtil førstkommende generalforsamling.

Det er en forudsætning for medlemskab af bestyrelsen, at medlemmet i hele perioden opfylder vedtægternes betingelser for at opnå aktivt medlemskab af foreningen.

 

§ 6 a.

Foreningen hæfter overfor tredjemand alene med sin egenkapital og foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser, medmindre de særligt har påtaget sig forpligtelse dertil.

Foreningen tegnes af formanden og tre bestyrelsesmedlemmer eller af næstformanden og tre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 7.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Han repræsenterer foreningen og leder den daglige virksomhed indenfor de af bestyrelsen fastlagte rammer og efter de af generalforsamlingen afstukne retningslinier. Bestyrelsen vedtager og udfører i øvrigt alt, hvad den anser for tjenligt til fremme af foreningens formål, f.s.v. den ikke finder det nødvendigt at forelægge den enkelte sag for generalforsamlingen til afgørelse.

Der føres protokol over bestyrelsesbeslutninger.

 

§ 8.

Formanden aflønnes af foreningen, og bestyrelsen fastsætter lønnen under ansvar overfor generalforsamlingen. Alle udgifter og diæter i forbindelse med rejser og møder, der foretages af bestyrelsen eller andre, efter bestyrelsens anmodning, dækkes af foreningens kasse. Bestyrelsen antager den, til løsning af foreningens opgaver, fornødne medhjælp og fastsætter i den forbindelse lønforhold, arbejdsområder og arbejdsvilkår.

 

§ 9.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er tilstede.

 

§ 10.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Når regnskabsåret er udløbet, skal der udfærdiges regnskab og status, der fremlægges og gennemgås i et bestyrelsesmøde og derefter forelægges for generalforsamlingen.

 

§ 11.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt senest den 31. marts, medens formanden eller et flertal af bestyrelsen når som helst kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt fordres indkaldt af 1/3 af de aktive medlemmer. Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i forretninger eller på anden måde, efter bestyrelsens bestemmelse.

Forslag – herunder også forslag til ny formand og 2 bestyrelsesmedlemmer - skal være indgivet skriftligt til foreningens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen

Generalforsamlingen vedtager sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, når ikke andet udtrykkeligt er bestemt i nærværende lov. Dog bortfalder forslag, der ikke opnår mindst halvdelen af de afgivne stemmer. Stemmeafgivningen sker skriftligt.

Stemmeberettigede medlemmer kan stemme via fuldmagt til et andet medlem, der er til stede på generalforsamlingen. En person kan ikke modtage mere end 1 fuldmagt.

Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 1. Formandens beretning.
 2. Regnskabsaflæggelse.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 4. Valg af formand (hvert 3. år).
 5. Valg af 1. suppleant
 6. Valg af 2. suppleant.
 7. Valg af revisionsfirma.
 8. Fastsættelse af kontingent og promilleafgift.
 9. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
 10. Eventuelt.

 

§ 12

Foreningens love kan kun ændres på en generalforsamling. Ændringer skal vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange stemmeberettigede, der har deltaget i afstemningen. For opløsning af foreningen kræves dog, at mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum. Disse generalforsamlinger er beslutningsdygtige, uanset det mødte antal stemmeberettigede medlemmer.

Hvis foreningen således opløses, tager den sidste afholdte generalforsamling stilling til fordelingen af foreningens formue således, at foreningens formue i så fald skal anvendes til alment velgørende formål i Thy og/eller til en anden forening, som vil kunne varetage medlemmernes fremtidige fiskerimæssige interesser, og således at formuen i intet tilfælde kan kunne udloddes til medlemmerne.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen i Hanstholm, den 18/3 2016